az

ST.BANK.İT. Analitika və hesabat

ST.BANK.İT. Analitika və hesabat

Bank – bu çox mürəkkəb bir mexanizmdir və idarəetmə sisteminin qurulması  çox ciddi tapşırıqdır. Bir çox amillər mövcuddur ki, müəssisənin idarə olunmasına təsir göstərir. ULTRA şirkəti Belarus tərəfdaşı olan  «Sistem texnologiyaları» ilə birgə idarəetmə sistemini təqdim edir. Bu sistem bankın işini avtomatlaşdırır və alt sistemlər bir çox amillərin qarşılıqlı əlaqələrini nəzərə alaraq, onların kompleks təhlilini həyata keçirməyə imkan verir.
« ST.BANK.İT. Analitika və hesabat» alt sistemi məlumatların korporativ şinlərinin yaradılmasından başlayaraq bankın uçot sistemi ilə korporativ repozitoriya, xüsusilə Oracle bazası üzrə həyata keçirilmiş korporativ repozitoriya arasında məlumat axınlarının idarə edilməsini və hesabat-analitik proqramla, o cümlədən bank fəaliyyətinin bütün cəhətləri üzrə istifadəçilərə maliyyə məlumatlarının təqdim edilməsini təmin etməklə bütün tapşırıqlar spektrinin həllini təmin edir.

Hesabat-analitik alt sistemin tətbiq səbəbləri:

• hesabatın hazırlanması üzrə əmək sərfiyyatının azaldılması;
• bankın uçot sistemləri üzrə yüklənmələrin azaldılması;
• Məlumatın keyfiyyəti:
- dolğunluq;
- həqiqilik;
- anlaşıqlılıq;
- vaxtı vaxtında olma;
- uyğunluq;
- biznes barədə yeni bilik;
- tendesiyalar və qayələr;
- zəif və güclü tərəflər;
- inkişaf perspektivləri.

Bu gün banklar biznesin effektiv idarəedilməsi üçün vacib, etibarlı və analitik hesabatın keyfiyyətli hazırlanması sisteminin yaradılmasında maraqlıdırlar. ABS-lə işləyərkən məlumatların emalı həcmi yüksəksürətli fəaliyyəti azaldır və nəticədə müştərilərə xidmətin göstərilməsinə pis təsir göstərir. Hesabatın hazırlanması prosesinin bütün hissələrini avtomatlaşdırmaq lazımdır ki, onun hər bir iştirakçısı hər bir müəyyən edilmiş mərhələdə hansı işləri görməyi dəqiq bilsin və prosesin rəhbəri bu işlərə nəzarət edə bilsin və daha bir vacib tələb – biznesin artan tələblərini nəzərə almaqla sistemin çevik köklənməsi imkanıdır.


MƏLUMATLARIN KOMPLEKS İDARƏEDİLMƏSİ

ULTRA şirkəti və «Sistem Texnologiyaların» həlli məlumatların yığımı, saxlanılması, analitik emalı və transformasiyasından son məlumatların cədvəl və qrafik şəkildə təqdim edilməsinə qədər olan texnologiyanın tam spektrini birləşdirir.

Hesabat-analitik alt sistemin arxitekturası


BÜTÜN SƏVİYYƏLƏRİN UYĞUNLAŞDIRILMASI

«ST.BANK. İT Analitika və hesabat» bankın bütün uçot sistemlərində olan məlumatlar əsasında istifadəçilərə şəxsi hesabatları yaratmağa imkan verir. Bankın menecerləri məlumatları daha yüksək səviyyədə idarə edə bilər. Həll bankın artan tələbinə uyğun olaraq artır və biznesdə olan dəyişikliyə tez cavab verməsi üçün elastikliklə təmin edir.


«ST.BANK. İT Analitika və hesabat» həllinin üstünlükləri:

∙ Təklif edilən həllin kompleksliyi;
∙ Məlumatların korporativ repozitoriyası və bank biznesinin tələbi üzrə optimallaşdırılmış hazır modeli;∙ Bankın fəaliyyətinin təhlili məqsədi üçün maliyyə məlumatının təqdim edilməsi üzrə təsdiq edilmiş modellər;
ULTRA şirkəti ilə onun Belarus tərəfdaşı olan «Sistem Texnologiyaları» tərəfindən « ST.BANK.İT. Analitika və hesabat» həlli aşağıdakı banklarda tətbiq edildi:

Bank Standard
Unibank
Əmrahbank
Expressbank


fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration